Intervista a Tetsugen e Hongaku

Abate Tetsugen Serra e Hongaku al tempio Sanboji

You may also like

PsycoZen Incontro tra Buddhismo Zen e Psicologia (parte seconda)
PsycoZen Incontro tra Buddhismo Zen e Psicologia (parte seconda)
PsycoZen Incontro tra Buddhismo Zen e Psicologia (parte prima)
PsycoZen Incontro tra Buddhismo Zen e Psicologia (parte prima)
Il Sutra di una sola parola.
Il Sutra di una sola parola. Portatemi quella parola!!
Vita e Illuminazione
Vita e Illuminazione - Conferenza Hongaku
Zen Shiatsu al Centro Zen Gyosho
Zen Shiatsu al Centro Gyosho
Praticare al Centro Zen Gyosho
Praticare al Centro Zen Gyosho